Isännöintimestarit Oy tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

  1. Tiedot rekisteristä

Isännöintimestarit Oy

Brahenkatu 20

20100 Turku

Y-tunnus: 2278629-4

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Isännöintimestarit Oy

0440567043

info@isannointimestarit.fi

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Isännöintiyrityksessä säilytämme henkilötietoja omassa asiakasrekisterissä. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin, ja kehittämiseen.

  1. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön perustiedot:

–        etu- ja sukunimi

–        henkilötunnus

–        yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Kansalaisuus

Tieto mahdollisesta edunvalvonnasta

Pankkitilitiedot

Muuttoajankohdat

Samassa taloudessa asuvien etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus

Asukkaiden edelliset osoitteet

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään palvelujen käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä. Palvelutietoja kerätään asiakkaan käyttäessä palveluja. Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaan suostumuksella tai lain säädöksen perusteella myös ulkoisista tietolähteistä.

  1. Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointiin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

  1. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnistein ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan kameravalvonnalla. Kameravalvonnasta on laadittu erillinen rekisteriseloste.

  1. Tarkastuoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen, ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.