Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

1a

Rekisterinpitäjä

Isännöintimestarit Oy

Brahenkatu 20, 20100 Turku

info@isannointimestarit.fi

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Isännöintimestarit Oy

Brahenkatu 20, 20100 Turku

info@isannointimestarit.fi

+358 440 567 043

3

Rekisterin nimi

Valvontakameran rekisteri

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Isännöintitoimiston kulunvalvonnan turvallisuus.

5

Rekisterin tietosisältö

Valvontakameran kuva-aineisto noin kuukauden ajalta

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Valvontakamera kuva toimiston sisäänkäynneiltä.

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Valvontakameran aineistoa tutkitaan, vain jos toimistossa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos tai varkaus.

Valvontakameran kuvamateriaali voidaan tarvittaessa luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinne aineisto: Lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Salasanasuojattu, rajoitettu käyttöoikeus.

10

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskeviatietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

11

Oikaus vaatia tiedon korjaamista.

Lainsäädäntö:

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon
korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö osoitetaan reksiterin vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan kaupunginhallituksen päätökseen.

 

12

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet